25 jaar – een vooruitblik

مارس 1, 2016 |

Dit jaar bestaat het Gereformeerd Appel 25 jaar. Een goed moment om als landelijke werkgroep terug te blikken en ook vooruit te kijken. Graag willen wij u via deze brief op de hoogte brengen van de gedachtewisselingen die binnen de landelijke werkgroep hebben plaatsgevonden en waar die toe hebben geleid.

Bij de start van het Gereformeerd Appèl in 1992 waren er op landelijk niveau al contacten tussen de GKv, NGK en CGK. Op plaatselijk niveau vonden hier en daar samensprekingen plaats. Soms was men daarin al heel ver, terwijl op andere plaatsen gesprekken nog helemaal van de grond moesten komen. Door de jaren heen is het aantal contacten sterk toegenomen. Er zijn samenwerkings- en samenwerkende gemeenten ontstaan. Vooral de laatste jaren zien wij ook een toename van contacten met plaatselijke PKN en HHK gemeenten. Bij het organiseren van kerkelijke activiteiten wordt op een aantal plaatsen samengewerkt met gemeenten met een meer evangelische of meer bevindelijke signatuur. Ook op landelijk niveau wordt door de GKv, CGK en NGK steeds vaker breder gekeken dan alleen binnen de kring van de kleine oecumene.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is het begrijpelijk dat het Gereformeerd Appèl met enige regelmaat de vraag voorgelegd krijgt hoe de werkgroep hierop wil reageren. Daarnaast wordt ook steeds vaker de concrete vraag gesteld hoe lang het Gereformeerd Appèl nog door wil gaan met haar activiteiten nu er plaatselijk al voorbeelden zijn van volledige samenwerking en eenwording. Het vijfentwintigste jaar van het bestaan van het Gereformeerd Appèl is een goed moment om deze vragen nadrukkelijk onder ogen te zien. Daarbij spelen de ontwikkelingen uit het verleden mee, maar ook de initiatieven die voor de komende jaren op stapel staan, zoals de reformatieherdenking in 2017 en de nationale synode 2018/2019. Beide initiatieven beogen steun of deelname vanuit de brede gereformeerde gezindte.

Het is nooit het doel van het Gereformeerd Appèl geweest om een blauwdruk te ontwikkelen voor een kerkverband waarin CGK, NGK en GKv zouden zijn verenigd. De nadruk lag altijd op het appèl om eenheid onder christenen vooral ook een zaak van gebed te laten zijn. Dat appèl geldt niet alleen CGK, NGK en GKv. Het is een appèl dat allen geldt die nu verdeeld zijn. In 2009 schreven we in de Doorgeefbrief dat het geweldig zou zijn als er, net als in 1992, opnieuw een groep mensen zou opstaan uit het midden van alle gereformeerde kerken om samen een Groot Gereformeerd Appèl voor te bereiden. Een dergelijke nieuwe werkgroep is er niet gekomen. Maar inmiddels zijn er in 2010 en 2013 wel twee nationale synodes gehouden. In 2016 hoopt men er weer een te organiseren en, wij noemden het reeds, ook zijn er plannen voor een nationale synode 2018/2019. Nu is een nationale synode geen gebedsbeweging, maar het is wel een oproep aan christenen tot gezamenlijk belijden van ons geloof en getuigen van de hoop die in ons is. De vele positieve ontwikkelingen op het gebied van samensprekingen en het ontstaan van nieuwe landelijke initiatieven betekenen nog niet dat de oproep tot gebed voor eenheid nu wel mag stoppen.

Wij twijfelen er ook niet aan dat dit besef algemeen aanwezig is bij iedereen die zich met het onderwerp eenheid bezig houdt. Tegelijkertijd ervaren wij de ontwikkelingen om ons heen zo, dat
het Gereformeerd Appèl zijn bijzondere rol als gebedsbeweging binnen de kleine oecumene nu opgenomen ziet worden in de hiervoor genoemde nieuwe initiatieven die vooral de komende jaren nadrukkelijk in de belangstelling zullen staan. Dat geeft reden tot bezinning over de rol van het Gereformeerd Appèl in zijn huidige vorm. Dit temeer daar gemeenten met praktische vragen betreffende samensprekingen binnen de kleine oecumene terecht kunnen bij Deputaten Overleg Eenheid (DOE). Verder zien wij dat veel CGK, NGK en GKv gemeenten participeren in de jaarlijkse landelijke gebedsweek. In die gebedsweek wordt aan het onderwerp eenheid nadrukkelijk aandacht besteed. Binnen de gereformeerde gezindte is het COGG nog steeds een ontmoetingsplaats voor christenen uit verschillende kerken, die samen zoeken naar wat hen bindt. Zeker in het jaar van de reformatieherdenking zal het thema eenheid ongetwijfeld ruime aandacht krijgen. Als wij al deze ontwikkelingen zien dan stemt dat tot grote dankbaarheid. Het zou ook geweldig zijn als uit deze nieuwe initiatieven een breed Gereformeerd Appèl zou ontstaan. Een brede gebedsbeweging, waarin meer kerkgenootschappen vertegenwoordigd zijn dan alleen CGK, GKv en NGK. Maar voor de oproep tot eenheid is dit niet beslissend. Die oproep blijft, ook als het Gereformeerd Appèl na vijfentwintig jaar een stap terug zou doen. Wij denken dat de tijd daarvoor nu is aangebroken. Maar het is wel een terugtreden dat gepaard gaat met de oproep tot gebed voor alle activiteiten die voor de komende jaren zijn gepland om eenheid onder christenen te bevorderen.

Een aantal trouwe abonnees heeft het afgelopen jaar aangegeven hoe men de toekomst van het Gereformeerd Appèl ziet. Vanaf deze plaats dank voor uw suggesties. Uw opmerkingen zijn zo goed mogelijk in deze brief verwerkt. Wellicht zijn er lezers voor wie deze brief aanleiding vormt om met nieuwe ideeën en initiatieven te komen. Schroomt u dan niet om ons dat te laten weten. Deze brief is er vooral voor bedoeld om u, als abonnee, te informeren over het voornemen van het Gereformeerd Appèl om na een kwart eeuw haar activiteiten in de huidige vorm te stoppen. In de eerstvolgende Doorgeefbrief zullen wij hier uitvoeriger op terug komen. Dan zal ook worden aangegeven waar en wanneer de vijfentwintigste landelijke gebedsdag van het Gereformeerd Appèl zal worden gehouden.

In Christus verbonden,

K. van Breugel
Landelijke werkgroep Gereformeerd Appèl

GerAppel_abonneebrief-februari2016

 

Posted in: Nieuwsbrief

Comments are closed.